تغییرات اجتماعی در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی

_______________________________

این تحقیق درصدد بررسی اندیشه یکی از اندیشمندان یعنی سید جمال الدین اسدآبادی درباره تغییر اجتماعی است. از این رو، هدف این مطالعه بازسازی معما و مساله سید جمال، طبق مدل چهارجانبه تغییر سیاسی توماس اسپریگنز است که در آن علل تغییر جامعه از وضعیت مطلوب به وضعیت نامطلوب. به عبارت دیگر بررسی مسائل و آسیب های جامعه معاصر سید جمال الدین، عوامل و علل آن مسائل، راهکارهای حل آن مسائل و سرانجام طرح و ترسیم جامعه و وضعیت مطلوب در نظر وی به خوبی از یکدیگر تفکیک می شود.

برای فهم اندیشه تغییر در افکار سید جمال الدین اسدآبادی، نخستین سوالی که باید به آن پرداخت این است که مشکلات جامعه از نظر سید چیست. و چه نارسایی و بی نظمی مشخصی را می خواهد درمان کند. به نظر سید جمال الدین، بحران هایی که موجب شده اند وی درصدد شناخت، کشف علل و یافتن راه حل آنها برآید، به صور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ظاهر شده بودند.

جامعه مبتنی بر عدالت که سید جمال مجسم کرده، بینش او از جامعه ای بود که در آن اتحاد و نظم، جای هرج و مرج داخلی را می گیرد. جامعه ای است که در آن به مردمان به جای بدنام شدن احترام گذاشته می شود. این جامعه هم استوار است و هم آزاد.

این کتاب در هشت فصل تنظیم شده تا کمکی باشد در ارائه بازشناسی و فرمول بندی اندیشه تغییر اجتماعی در اندیشه سیدجمال الدین.

کلیات، روش تحقیق چارچوب نظری و مدل تحلیل، شخصیت روش آرمان و آثار سیدجمال الدین اسدآبادی، آسیبهای جامعه اسلامی، ریشه مسائل و آسیب های اجتماعی، راهکارهای اصلاح جامعه، جامعه بازسازی شده و خاتمه عناوین فصلهای این کتاب هستند.

حکومت دینی، امانت، ایجاد سازگاری میان اسلام و مقتضیات عصر جدید، تفسیر مجدد مفاهیم اسلامی، آگاهی سیاسی، توسعه این جهانی، احیای فکر دینی و تغییرات اجتماعی، نقد و بررسی آرمانهای سیدجمال الدین اسدآبادی، علل درونی انحطاط جوامع اسلامی برخی مباحث طرح شده در کتاب هستند.

این کتاب توسط مجید کافی نگاشته شده و نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آن را در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسانده است.