پايه هاي فكري تقريب

نوشته شده توسط آیت الله تسخیری دعوت به تقريب مذاهب بر پايه ها واصول فكري متعددي مبتني است كه همه ريشه در كتاب وسنت دارد و يا از پشتوانه رعايت مصالح امت كه امري مورد پذيرش عقلا استبرخوردار مي باشد، برخي از اين مباني عبارت اند از: ۱ ـ اصول مشترك تعدد مذاهب به طور …

پايه هاي فكري تقريب ادامه »