پايه های فكری تقريب

دعوت به تقريب مذاهب بر پايه ها واصول فكري متعددي مبتني است كه همه ريشه در كتاب وسنت دارد و يا از پشتوانه رعايت مصالح امت كه امري مورد پذيرش عقلا استبرخوردار می باشد، برخي از اين مبانی عبارت اند از: ۱ ـ اصول مشترك تعدد مذاهب به طور طبيعی نشان از اختلاف مسلمانان در …

پايه های فكری تقريب ادامه »