وحدت فرهنگی جهان اسلام

نوشته شده توسط حسن حنفی وحدت همه چیز را فرا میگیرد. توحید اسم فعل یا مصدری از «وحد»، «یوحد»، «توحیداً» است و نه یک ماهیت بیجنبش. توحید، تحول از فعل و اسم است. از جنبش به ثبات؛ تلاشی است در برابر تجزیه و پراکندگی و تفرقه. عوامل جذب و دفع در جهان عرب و جهان …

وحدت فرهنگی جهان اسلام ادامه »