نگاهي به مسئله تقريب در‌انديشه امام موسي صدر

نوشته شده توسط محمد نخي سخن درباره فقيهي است نوگرا، مجاهدي نستوه، خردورزي پرمدارا،مرد‌انديشه وگفتگو و سرانجام يوسف گمگشته‌اي كه با آمدنش چشم مشتاقان روشني خواهد يافت. آري، اين كلام قاصري است درباره ‌انديشه ربوده شده تقريب مذاهب؛ استراتژي و تاكتيك‌ عصر ما، آيت‌الله سيدموسي صدر اعاده الله تعالي. شخصيت آقاي صدر چند بعدي است؛ …

نگاهي به مسئله تقريب در‌انديشه امام موسي صدر ادامه »