تاثیرگذاری آیت الله تسخیری به دلیل شیوه گفتگوی لیّن ایشان با مخالفان بوده است

 دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد: شیوه گفتگوی آیت الله تسخیری با مخالفان موجب شده بود که همه مخالفان ایشان نیز جذب شخصیت ایشان شوند.