فقه مقارن؛ تطورات و کارکردآن درتقريب مذاهب اسلامي(بخش دوم)

به قلم: دکتر محمد رضا رضوان طلب و محمد معيني فر   تاریخچه موسوعه های فقهی اولین بار در ۱۳۷۰ هـ ۱۹۵۱ م، کنفرانس (اجلاس) فقه اسلامی در پاریس، دعوت به تألیف موسوعه فقهی کرد که در آن اصطلاحات حقوقی اسلامی را طبق الگوهای حدیثی و ترتیب معجمی جمع آوری کنند. و برای اولین بار …

فقه مقارن؛ تطورات و کارکردآن درتقريب مذاهب اسلامي(بخش دوم) ادامه »