عبدالرحمن کواکبی

 زندگی نامه عبدالرحمن کواکبی دیگر قهرمان اصلاح، در جهان سنی عرب، شیخ عبدالرحمن کواکبی است. کواکبی اهل سوریه و صفوی نژاد است، یعنی نسبش به شیخ صفی الدین اردبیلی می رسد. با زبان ترکی و فارسی آشنایی داشته و از پیروان شیخ محمد عبده و به یک واسطه از پیروان سیدجمال الدین اسدآبادی به شمار …

عبدالرحمن کواکبی ادامه »