شیخ محمود شلتوت

زندگی نامه شیخ محمود شلتوت؛ امام محمود، پیشوای اندیشمند، عالم، محقق، مفسر، فقیه اصولی، ادیب لغوی مصری، پدرش محمد نام داشت. ۱۳۱۰ هـ.ق = ۱۸۹۳ م در روستای منشاة بنی منصور از توابع "آیتای آلبارود" از تجیره مصر، به دنیا آمد. چون خانواده اش اهل علم و ادب بودند تا هفت سالگی تربیت او زیر …

شیخ محمود شلتوت ادامه »