سيد محمد تقي‌ حكيم‌

نوشته شده توسط عزّالدّين‌ رضانژاد درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ را نزد آيات‌ عظام‌ سيد محسن‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۰ ه. .ق‌)، سيد ابوالقاسم‌ خوئي‌ (متوفاي‌ ۱۴۱۳ ه. .ق‌)، شيخ‌ حسين‌ حلي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و سيد ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و فلسفه‌ را نزد شيخ‌ محمدرضا مظفر و سيد ميرزا حسن‌ …

سيد محمد تقي‌ حكيم‌ ادامه »