دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با علمای اهل سنت عراق

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با علمای اهل سنت عراق دیدار و گفت وگو کرد.