توازن میان ویژگی‌های فردی، محلی و مصالح عام امت در”گفتمان اسلامی”

نوشته: آیت الله شیخ محمد علی تسخیری مراد ما از"گفتمان اسلامی" در اینجا، گفتمان آموزشی سطحی یا عمیق نیست، همچنانكه گفتمان شیوه‌ای ادبی را نیز در نظر نداریم بلكه منظور ما گفتمان تبلیغی- رسانه‌ای است كه با توده‌های گسترده مردم سرو كار دارد و افكار عمومی را سمت وسو می‌دهد. ما بر این باوریم كه …

توازن میان ویژگی‌های فردی، محلی و مصالح عام امت در”گفتمان اسلامی” ادامه »