تفرقه، منشا عذاب جامعه

نوشته شده توسط سيد علي ميرباقري اعتقاد به توحيد، اصل نخست از اصول دين اسلا م، بلکه اولين اصل تمام اديان است. اين عقيده فطري، و ريشه اي در ذات و وجود آدمي است، حتي به باور ما، توحيد برکل عالم وجود حاکم است. اگر اعتقاد به توحيد نباشد، اتم ها، مولکول ها، سلول ها، …

تفرقه، منشا عذاب جامعه ادامه »