بزرگ نمایی اقلیت ها و فرقه سازی استعماری

نوشته شده توسط غلامرضا گلی زواره از گذشته های دور حکمرانان این منطقه برای تضعیف یکدیگر از تقویت و حمایت اقلیت ها خودداری نداشته اند . «تئوفیل » ، امپراتور روم «بابک خرم دین » را تایید می کرد تا آذربایجان را علیه خلافت اسلامی مستحکم نگه دارد مصری ها نیز «قرامطه و اسماعیلیه » …

بزرگ نمایی اقلیت ها و فرقه سازی استعماری ادامه »