كنفرانس “نقش علمای مقاومت در حمایت ازفلسطین” با حضور ۵۳كشور در تهران