مجمع الحوار

مجمع الحوار

معرفیانجمن علمای مسلمانعملکردمدیر گروه

معرفی مجمع الحوار الاسلامی

مجمع الحوار الاسلامی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشگاه مطالعات تقریبی در زمینه ی ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی از طریق گفت و گوهای چهره به چهره و یا مجازی و ایجاد ارتباط نزدیک با علمای نخبه و موثر سایر مذاهب اسلامی و در عرض دیگر …

معرفی مجمع الحوار الاسلامی ادامه »