چهره های تقریبی

              شیخ محمود شلتوت سید جمال الدین اسدآبادی    آیت الله سید حسین بروجردی  امام محمد غزالی