المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة

manahej.jpg

manahej.jpg

از جمله مباحث مهم و اساسی در تفسیر قران کریم ،موضوع مناهج و روشهای تفسیری مفسران بصورت مقارن می باشد .اهمیت این موضوع بدان جهت است که با تحقیق و تعمق در ان علل اختلاف شیوه های تفسیری مفسران از یکدیگر شناخته می شود. در کتاب حاضر که بنام -المناهج التفسیریه – توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی منتشرشده است بعد از تبیین مفهوم منهج در لغت و اصطلاح، به تبیین مناهج تفسیری مفسران سنی و شیعه پرداخته شده است .

در این کتاب بطور کلی دو روش تفسیری : اثری (نقلی و روائی )واجتهادی بصورت مفصل مورد بحث قرارگرفته و شواهدی از کتب تفسیری مفسران فریقین برای هر کدام از روشهای مذکور بیان گردیده است .در منهج اثری و روائی ،مباحث مفیدی نظیر تاریخ تفسیر روائی، رابطه بین قران و حدیث ،مبانی تفسیری ، معیارهای تمییز احادیث صحیح از اسرائلیات ،مصادر تفاسیر روائی سنی و شیعه مطرح گردیده است .

در منهج اجتهادی تفسیر نیز بعد از طرح مباحثی نظیر تعریف ،تاریخ، حکم و شروط تفسیر اجتهادی از دو روش : تفسیر قران به قران و تفسیر عرفانی و باطنی دربین مفسران سنی و شیعه مباحث ارزشمندی مطرح و ادله موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه مورد بحث قرار گرفته است .

در ادامه این مباحث شروط تفسیرعرفانی مقبول و صحیح و مشروعیت ان بیان شده و در پایان ان نیز دونمونه از این منهج :تفسیر ابن عربی و تفسیر صدرالمتالهین مورد بحث قرار گرفته است .این کتاب مشتمل بر سه باب (ا-نظره الی المناهج التفسیریه ۲-منهج التفسیر الروائی و نماذجه ۳-منهج التفسیر الاجتهادی و نماذجه)بوده وهرکدام از ابواب نیز دارای فصولی می باشد که توسط جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی اسدی نسب در ۴۷۵صفحه به رشته تحریر در امده است.