قصة التقريب : امة واحدة ، ثقافة واحدة

gomi.jpg

gomi.jpg

 

gomi.jpg

 

نويسنده : سيد هادى خسروشاهى 
کتاب حاضر در ۴۹۶ صفحه از منشورات مرکز مطالعات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، در سه بخش سامان گرفته است : مقدمه ، محتوای اصلی کتاب و ملحقات . مقدمه به ارائه زندگی نامه و سیره مرحوم محمد تقی قمی و نقش وی در تأ سیس دارالتقریب مذاهب اسلامی و ارتباطات گسترده وی در عرصه وحدت امت اسلامی با شخصیتهای اسلامی اختصاص یافته است . محتوای اصلی کتاب را مقالاتی تشکیل می دهد که مرحوم محمد تقی قمی در مجله رسالة الاسلام ارائه کرده است . نامه های تبادل شده میان محمد تقی قمی و شخصیتهای اسلامی داخل و خارج کشور و مصاحبه های وی با روزنامه ها و مجلات مختلف همراه با تصاویری از وی و نیز تصاویری از شخصیتهای مصری بخش پایانی و ملحقات کتاب را تشکیل می دهد .