تعریف صلح عادلانه و جنگ عادلانه و بررسی مبانی و شاخص‌های هر یک

تعریف صلح عادلانه و جنگ عادلانه و بررسی مبانی و شاخص‌های هر یک زهره عامری [۱]