برداشت‌هایی مختلف از تقریب مذاهب اسلامی

نویسنده: محمدطاهر اقبالی
ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
۱۵۲ صفحه، سال ۱۳۹۳

_______________________________

در ابتدای کتاب حاضر به بررسی جایگاه مباحث تقریبی در متون اسلامی و در جهان اسلام پرداخته شده و از منظری قرآنی و روایی به تبیین این موضوع و اهمیت آن پرداخته شده است. آنگاه برداشت‌های مختلف و متفاوت اندیشمندان مسلمان اعم شیعه و اهل‌سنت در مورد تقریب مذاهب اسلامی با رویکردهای سیاست‌گرایانه، تبیین‌گرایانه و تفکیک‌گرایانه منعکس شده و دیدگاه‌های افرادی چون: امام خمینی، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، مرتضی مطهری، سیدمحمدباقر صدر، سیدعلی خامنه‌ای، سیدمحسن امین، محمدحسین کاشف‌الغطاء، سیدحسین طباطبایی بروجردی، محمد شلتوت، عبدالحسین شرف‌الدین عاملی، عبدالمجید سلیم و محمدرضا مظفر با هم مقایسه شده است. آنگاه نویسنده محورهای مهم تقریب مذاهب اسلامی را از قرآن، سنت و سیره عملی پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت ایشان استخراج نموده و معتقد است که این موضوع ریشه در فرهنگ قرآن و سنت داشته و مصادیق متعددی از آن قابل ارایه است.
این کتاب توسط محمدطاهر اقبالی در ۱۵۲ صفحه نوشته شده و سال ۱۳۹۳ در مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) به چاپ رسیده است.