المناهج التفسیریه

_______________________________

از جمله مباحث مهم و اساسی در تفسیر قران کریم، موضوع مناهج و روش های تفسیری مفسران بصورت مقارن می باشد. اهمیت این موضوع بدان جهت است که با تحقیق و تعمق در آن علل اختلاف شیوه های تفسیری مفسران از یکدیگر شناخته می شود. در کتاب حاضر که بنام -المناهج التفسیریه – توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی منتشرشده است بعد از تبیین مفهوم منهج در لغت و اصطلاح، به تبیین مناهج تفسیری مفسران سنی و شیعه پرداخته شده است.

در این کتاب بطور کلی دو روش تفسیری: اثری (نقلی و روائی ) واجتهادی بصورت مفصل مورد بحث قرارگرفته و شواهدی از کتب تفسیری مفسران فریقین برای هر کدام از روش های مذکور بیان گردیده است. در منهج اثری و روائی، مباحث مفیدی نظیر تاریخ تفسیر روائی، رابطه بین قران و حدیث، مبانی تفسیری، معیارهای تمییز احادیث صحیح از اسرائلیات، مصادر تفاسیر روائی سنی و شیعه مطرح گردیده است.

در منهج اجتهادی تفسیر نیز بعد از طرح مباحثی نظیر تعریف، تاریخ، حکم و شروط تفسیر اجتهادی از دو روش: تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عرفانی و باطنی دربین مفسران سنی و شیعه مباحث ارزشمندی مطرح و ادله موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه مورد بحث قرار گرفته است.

در ادامه این مباحث شروط تفسیرعرفانی مقبول و صحیح و مشروعیت آن بیان شده و در پایان آن نیز دونمونه از این منهج :تفسیر ابن عربی و تفسیر صدرالمتالهین مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب مشتمل بر سه باب (ا-نظره الی المناهج التفسیریه ۲-منهج التفسیر الروائی و نماذجه ۳-منهج التفسیر الاجتهادی و نماذجه)بوده و هرکدام از ابواب نیز دارای فصولی می باشد که توسط جناب حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی اسدی نسب در ۴۷۵ صفحه به رشتۀ تحریر در امده است.