الصحابه فی حدیث اهل بیت (ع)

نویسنده: سید مصطفی حسینی رودباری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۳۳۲ صفحه، سال ۱۳۹۳

_______________________________

جایگاه والای اهل بیت (ع )و صحابه راستین پیامبر (ص) در نظر مسلمانان بحدی است که تحقیق در اطراف آن بویژه در عصر کنونی از ضرورت خاصی برخوردار بوده و قطعا برای همگان جذاب و مفید خواهد بود بدلیل آنکه:

اولا گفتار و سیره آنان بویژه اهلبیت (ع) بعد ازقران کریم برترین راهنما و اسوه برای مسلمانان بوده و منبع مطمئنی برای شناخت اسلام ناب محمدی می باشد.

ثانیا نشر چنین آثاری قطعا یکی از عوامل موثر وحدت وانسجام بین مسلمانان در عصر حاضر خواهد بود در تبیین این امر باید گفت:

یکی از عوامل عمده تشتت و تفرقه ایکه بین مسلمانان بعد از نبی اکرم (ص) بوقوع پیوست ومنشا پیدایش فرقه ها و مذاهب مختلف گردید عدم عنایت جدی انان به جایگاه والای اهلبیت (ع) و صحابه راستین رسول خدا (ص) بود. شخصیت های والا و ارزشمندی که می توانستند مبنا و محور وحدت و اتحاد جوامع اسلامی گردند در اثر این بی توجهی مسلمانان مایه اختلاف گردیدد ر همین رابطه دستهای تفرقه افکن نیز بیکار ننشسته و مدام بر افتراق مسلمانان از یکدیگر کوشیدند بگونه ای که ذهنیت بسیار ی از انان نسبت به شخصیت والای اهلبیت (ع) و صحابه رسول خدا (ص) تغییر یافت.

بنابر این تحقیق و نشر اثاری که بتواند جایگاه والای اهلبیت (ع) و صحابه پیامبر(ص)را به مسلمانان نشا ن دهد قطعا تاثیر بسزائی در تقریب پیروان مذاهب اسلامی و تصحیح اندیشه انان نسبت به این دو موضوع مهم راخواهد داشت.

در همین راستا تدوین دو کتاب تحت عنوان؛

۱- الصحابه فی حدیث اهل البیت (ع)؛

۲- اهل البیت (ع) فی حدیث الصحابه در دستور کار پژوهشگاه مطالعات تقریبی قرار گرفت.

در کتاب (الصحابه فی حدیث اهل البیت (ع)اخیرا توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی به زینت طبع رسیده است بعد از بیان اوصاف صحابه بصورت عاماز منظر اهلبیت (ع) به زندگی و شخصیت ۵۵صحابه پیامبر (ص) در روایات اهل بیت ع پرداخته شده است باید اذعان کرد که این کتاب از جمله کتابهایی است که در صورت معر فی و مطاله درست ان می تواند علاوه بر تبیین سیمای صحابه رسول خدا (ص) از منظر اهلبیت (ع) برخی از شبهات و ابهاماترا ازذهنیت مسلمانانیکه هنوز نگاه منفی به برادران شیعه خود داشته و انان را مخالف صحابه پیامبر (ص) می دانند برطرف نموده و زمینه انسجام و اتحاد بیشتری را در میان پیروان همه مذاهب اسلامی فراهم نماید .

این کتاب توسط سید مصطفی حسینی رودباری در ۳۳۲ صفحه تالیف و به تیراژ۱۵۰۰ نسخه در سال ۹۳ به چاپ رسیده است .