چالش های معاصر و برنامه رویارویی اسلامی

نویسنده: محمد مهدی آصفی
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
چاپ: سال ۱۳۹۰

_______________________________

کتاب “چالش های معاصر و برنامه رویارویی اسلامی” درسه فصل تنظیم شده، که فصل اول به چالش و چالش متقابل، فصل دوم به سه چالش بزرگ دوران (اشغال، تروریسم و افراط گرایی دینی، جهانی شدن)، و فصل سوم به اصلاحات برنامه اسلامی: رویارویی با چالش ها پرداخته است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است که رسانه های تبلیغی و ارتباطی جهان غرب همچنان در حال شبیخون فرهنگی بی محابا علیه مسلمانان و پیامبر(ص) در کتاب های درسی، سینما، تئاتر، کاریکاتورهای نفرت انگیز، و تابلو های نسب شده در سالن های نمایش و حتی در کتاب های مبتذلی هستند که نویسندگان مغرض آنها را نوشته اند. آنان همه مسلمانان را اعم از شیعه وسنی را به تروریسم وخون آشامی متهم می کنندتا تصویر تکراری گذشته را درباره جهان اسلام وتمدن اسلامی در ذهن و تصور افکار عمومی دگرگون کنند.
این ادبیات استعماری، مسلمانان را امتی منحرف تصویر می کند و گفته های استعمار گران را تداعی می کندکه مسلمانان را به واژه هایی چون صحرا، شتر، فتح و حمله، تعدد زوجات و مانند آن پیوند می دادند تا انسان اروپایی را بیش از پیش بترسانند و او را برای ایفای نقش خود در بحبوحه این جنگ “میهنی” و “مقدس” آماده کنند.
کتاب چالش‌های معاصر و برنامه‌ریزی اسلامی به کوشش شیخ محمدمهدی آصفی سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده است.