معرفی پژوهشکده فقه و حقوق

علم فقه از مهمترین و گسترده ‏ترين علوم اسلامى، و بمثابه ستون فقرات حوزه هاى علمى و دينى در همه اعصار مطرح بوده است. این علم شامل مسائل فراوانى است كه همه شؤون زندگى بشر را در برگرفته و بدون آن داشتن جامعه اى با صبغه دينى بى معناست. و از آنجاییکه تحقیقات این پژوهشگاه به صورت مقارن انجام می پذیرد، با تعامل علمى و اطلاع يابى از مباني موجود در ميان مذاهب اسلامى می توان به رشد و بالندگى آن افزوده و در يك سایه این تعامل افق هاى نويى را؛ چه در توسعه موضوعات تحقيقى، و چه در تقويت و استحكام بخشى به ادله پيش روى باز نمود؛ که البته این خود از جمله فواید فقه مقارن است.
برای دست یابی به این مهم، پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در سال ۱۳۸۵ با تشکیل سه گروه فقه و حقوق ، گروه روش شناسی و گروه دانشهای وابسته به فقه تاسیس گردید. این پژوهشكده در نظر دارد، با توجه به جايگاه سازنده و اساسى در اين رشته علمى و سابقه دار در مراكز علمى اسلامى، با پردازش به سرمايه هاى عظيم سلف صالح، و نگاه نو متناسب با نيازهاى امروزى در هر دو عرصه فقهى و حقوقى و دانش هاي وابسته و همچنین احیاء این علوم در شکل مقارن وارد عمل شود.