معرفی مجمع الحوار الاسلامی

مجمع الحوار الاسلامی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشگاه مطالعات تقریبی در زمینه ی ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی از طریق گفت و گوهای چهره به چهره و یا مجازی و ایجاد ارتباط نزدیک با علمای نخبه و موثر سایر مذاهب اسلامی و در عرض دیگر گروه های علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی، تاسیس شده است.

رسالت این مرکز رفع بدبینی ها، شبهات و اوهام موجود در میان پیروان مذاهب اسلامی از طریق انجام گفتگوهای متنوع و متناسب با شرایط جدید و دنیای امروز است.

  اهداف عمده این مرکز عبارت اند از: 

۱ ـ معرفی اسلام ناب محمدی در سه حوزه زیر:
الف) شناساندن مفاهیم و آموزه های متعالی اسلام ؛
ب) معرفی رسوم و عادات مسلمانان بر اساس قرآن و سنت پیامبر اعظم (ص)؛
ج) معرفی منابع و مآخذ و مشترکات مذاهب اسلامی.

  د) چاره اندیشی و ارائه راه حل جهت رفع اختلافات موجود میان فرق و مذاهب اسلامی.

۲ ـ ایجاد زمینه شناخت مبانی فرق و مذاهب اسلامی و شناخت و فهم جریانات جدید  مذهبی، اعتقادی و…؛
۳ ـ آشنایی و تفاهم بیشتر میان علما، متفکران و پیشوایان مذهبی جهان اسلام در زمینه های اعتقادی، فقهی… و رفع سوءتفاهم ها، قضاوت‌ها، پیش‌داوری و ذهنیت‌های منفی تاریخی از اسلام و جامعه اسلامی؛

۴-گسترش دانش و آگاهی نسل جوان، دانشجویان، طلاب و محققین حوزه و دانشگاه در زمینه ی مذاهب و فرق و امکان آموزش نیروی انسانی کارآمد؛

۵ ـ ایجاد زمینه ی اتحاد و همبستگی اسلامی  در رهبران، شخصیت ها و نهاد های اسلامی در عرصه جهانی و رویارویی جمعی با بحران های معنوی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جهان اسلام؛ و نیز گسترش اندیشه ی بنیادین و راهبردی تقریب در میان آنان؛
۶- انجام گفتگو به منظور تأمین جایگاه حقوقی مذاهب اسلامی در جوامع بشری، به منظور دست‌یابی به عدالت و حقوق اجتماعی پیروان مذاهب اسلامی و همچنین فراهم آوردن زندگی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب در جهان اسلام؛
۷- بهره‌برداری از توان‌ و استعدادهای شخصیت های مطرح جامعه اسلامی در عرصة بین‌الملل جهت تشکیل جبهه واحد در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام؛
۸- تقویت و تعمیق عوامل انسجام اسلامی جهت ارتقای ارتباط میان فرق و مذاهب اسلامی از طریق:

      الف) اشاعه ی مبانی و اصول مشترک بین از  فرق و مذاهب اسلامی؛

      ب) ارتقای فرهنگ و نگرش در زمینه ی احترام متقابل.

۹- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشگاه تقریب با پژوهشگاه های مرتبط در سطح جهان.

که دست یابی به هر یک از اهداف مذکور پیروی از راهکارهای عملی مناسب خود را می طلبد.