فراخوان مقالات تقریبی مجله « رسالة التقریب»

پژوهشگاه مطالعات تقریبی، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بنا دارد در راستای توسعه بخشیدن به فعالیت های علمی ثمر بخش و سازنده در جهان اسلام و به منظور تقویت پشتوانه علمی اندیشه وحدت اسلامی از مقالات تقریبی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی – احیاناً برگفته از پایان نامه های دفاع شده در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و نیز کتب تقریبی – در نشریه علمی ترویجی رسالة التقریب استفاده نماید.

 

اهداف :

شناسایی استعدادهای علمی تقریبی؛
بررسی دیدگاههای تقریبی در عرصه داخلی و بین المللی؛
زمینه سازی برای تبادل نظر اندیشمندان تقریبی معاصر؛
بهره گیری از روش های مطالعاتی جدید در حوزه تقریب مذاهب اسلامی

 

موضوعات :

 

* فقه مقارن مذاهب اسلامی؛ * حقوق بین الملل اسلامی؛ * علوم قرآن و تفسیر مقارن؛ * رجال مشترک؛ * تاریخ فرق و مذاهب اسلامی و تحول اندیشه دینی در اسلام؛ * نقش و جایگاه جهان اسلام در عرصه روابط بین الملل؛ * جامعه شناسی سیاسی، فرهنگی و تاریخی سرزمینهای اسلامی؛ * نقش دانش و فناوری ارتباطات در تحقق امت واحده اسلامی؛ * پیشوایان و طلایه داران اندیشه تقریب؛ * حقوق تطبیقی مذاهب اسلامی؛ * کلام تطبیقی؛ * علوم حدیث مقارن؛ * تاریخ و تمدن اسلامی و میراث مشترک امت مسلمان؛ * جغرافیای سیاسی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام، * عوامل همگرایی و واگرایی در دنیای اسلام؛ * نقش هنرهای اسلامی در تقریب مذاهب و وحدت اسلامی؛ * تاریخ تقریب و اندیشه های همساز گرایانه در دوره های مختلف تاریخ اسلام؛ * موانع و راهکارهای تقریب مذاهب و اتحاد امت اسلامی؛ * و دیگر موضوعات تقریبی جهان اسلام.

نکات قابل توجه:

موضوعاتی که در هر یک از حوزه های پژوهشی مذکور تعریف می شود باید به یکی از اهداف، شناخت و گسترش ارتباط پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر، رفع سوء تفاهم میان مذاهب اسلامی، تقریب آراء و دیدگاه های مذاهب اسلامی، بازیابی هویت مشترک اسلامی و به طور کلی همگرایی اسلامی کمک نماید. مقالات باید به زبان عربی فصیح و دارای چکیده در نصف صفحه، منابع تفصیلی در پایان مقاله، پانوشت های خلاصه در پایین هر صفحه، و نتیجه گیری باشد و در قالب word ارسال شود.
این مجله به صورت مستمر، منتشر می شود؛ لذا دریافت و ارزیابی مقالات، دائمی خواهد بود.

نشانی: – قم بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، پژوهشگاه مطالعات تقریبی. – تلفن: ۰۲۵۳۷۷۱۶۴۵۳-۰۲۵۳۷۷۵۵۴۴۵-۶ نمابر: ۰۲۵۳۷۷۵۴۹۶۶
– پست الکترونیکی: qom.taghrib@yahoo.com