فراخوان دومین همایش تقدیر از آثار و پایان نامه های تقریبی