سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن

 

 

 

کتاب «سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن» ناظر به تاریخچه، مهم‌ترین کتب و ترسیم ادوار برای فقه مقارن در شیعه و اهل ‌سنت، نوشته محمد معینی‌فر، دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب است.
این کتاب در یک مقدمه و سه بخش فراهم شده است. نویسنده در مقدمه کتاب خود به تعریف مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق،‌ پیشینه تحقیق و اهداف و روش تحقیق پرداخته است.
سپس در بخش اول اثر تحت عنوان کلیات، به تعریف فقه، فقه مقارن، فقه الخلاف، گونه‌شناسی آثار فقه مقارن، و متغیرهای تأثیرگذار بر اختلاف فتاوا پرداخته و در بخش دوم نیز طی دو فصل، فقه مقارن در شیعه و سیر ادوار فقه مقارن در شیعه را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده در فصل دوم این بخش، سیر فقه مقارن در شیعه را به پنج دوره تقسیم کرده است و سپس آراء برخی از امامان شیعه و فقهای مشهور شیعه هم‌چون شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی را بررسی کرده است.
بخش سوم اثر به فقه مقارن در اهل سنت اختصاص یافته است. نویسنده تاریخچه فقه مقارن و سیر و ادوار فقه مقارن در میان اهل سنت را در دو فصل تحلیل کرده و ضمن تقسیم‌بندی آن به دور‌ه‌های مختلف به مباحثی هم‌چون بستر پیدایش، اهمیت فقه مقارن از منظر علما و فقه مقارن و فناوری اطلاعات اشاره کرده است.
چاپ اول «سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن» زمستان ۱۳۹۳ در تیراژ ۱۰۰۰ جلد با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان از سوی نشر ادیان چاپ و به تازگی منتشر شده است.