مجموعه حاضر گزیده ای از مقالات مهم پیرامون گرایش ها و حوزه های مختلف سیره پژوهی، حدیث پژوهی و شناخت تاریخ صدر اسلام در میان غربیان است. بیشتر این آثار در دهه های آخر قرن بیستم و برخی در آغاز قرن بیست و یکم انتشار یافته اند. با آنکه نمی توان این مجموعه را آینۀ تمام نمای سیره پژوهی در غرب دانست، اما بی شک برخی از مهم ترین مسئله ها، روش ها و نظریه های محققان غربی پیرامون گرایش های مختلف را در این میان می توان یافت.
هدف اصلی از انتشار اصل مقالات و چکیده یا ترجمۀ فارسی آن ها، آشنایی و استفادة علمی محققان حوزه و دانشگاه از برخی آثار اسلام شناسان غربی در حوزة سیرة نبوی است تا هم از مزایای علمی آن بهره مند گردند و هم با درنهادن نقدها و سنجه های خود، فضای علمی و گفت وگوی داخل و خارج را رونق دهند. از این رو، انتشار این مطالعات و پژوهش ها به منزله صحه گذاردن بر تمامی محتوای آنها نیست.
عناوین و موضوعات مقالات در این مجموعه به قرار زیر است:
(سیری اجمالی در سیره نگاري پیامبر اسلام در غرب)، نوشتۀ مرتضی کریمی نیا (گرایش ها و روش ها در مطالعات سیره)، نوشته اُری رُبین، ترجمه و تلخیص محمد کاظم رحمتی )پیامبر اسلام: کتاب مقدس و پیام او بر اساس دفاعیات عربی و سریانی مسیحی، در قرن اول زمامداري عباسیان ، نوشته سیدنی گریفیث، ترجمه و تلخیص وحید صفري (نکاتی درباره  قانون نامه هاي مدینه)، نوشته آر. بی. سرجینت، ترجمه و تلخیص محمد کاظم رحمتی (اعتقاد به “خداي برتر ” در مکه پیش از اسلام)، نوشته ویلیام مونتگمري وات، ترجمه و تلخیص سعید زعفرانی زاده (جمع و تدوین قرآن: بازنگري دیدگاه هاي غربی در پرتو تحولات جدید روش شناختی)، نوشته هارالد موتسکی، ترجمه مرتضی کریمی نیا (آیا پیش از هجرت، قریش با انصار عهد و پیمان بسته بودند؟)، نوشته مایکل لِکر، ترجمه و تلخیص از دکتر ابوالفضل حري (ناپدید شدن و کشف دوباره زمزم و چاه کعبه)، نوشته جرالد آر .هاوتینگ، ترجمه و تلخیص سید مهدي مصطفوي (تاریخ گذاري تفسیر منسوب به ابن عباس: چند نکته تکمیلی)، نوشته هارالد موتسکی، ترجمه مرتضی کریمی نیا (مواضع رو در روي قانون گزاران: خلیفه و سنت پیامبر: عمر و
سنت محمد)، نوشته آوراهام حکیم، ترجمه و تلخیص از دکتر ابوالفضل حري (تاریخ و سنتّ مقدس: زندگینامه دشوار محمد)، نوشته ژاکلین شابی، ترجمه، تلخیص و نقد از دکتر ابوالفضل خوش منش (مخبران یهودي و مسیحی محمد: بازخوانی موضوع بررسی شده توسط آلویس اشپرنگر و تئودور نُلدکه)، نوشته کلود ژیلیو، ترجمه، تلخیص و نقد از دکتر ابوالفضل خوش منش (روایت تاریخی حدیبیه؛ پژوهشی درباره گزارش عروة بن زبیر) نوشته اندریاس گُركِه، ترجمه و تلخیص سید علی آقایی ) بازسازی نخستین متون سیره: “هجرت” در اخبار عروة بن زبیر)، نوشته اندریاس گُرکِه و گرِگور شولر، ترجمه و تلخیص فرهنگ مهروش) سیره أهل الکساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پیامبر)، نوشته ماهر جراّر، ترجمه و تلخیص محمدحسن محمدي مظفر (بازتاب جامعه نخستین اسلامی در إسناد روایات)، نوشته خوتیر ینبُل، ترجمه و تلخیص سید علی آقایی (جست وجوي محمّدِ تاریخی)، نوشته فرانسیس ادوارد پیترز، ترجمه و تلخیص سیده زهرا مبلّغ (درآمدي بر صلحنامه هاي اسلامی در زمان فتوحات)، نوشته وَداد قاضی، ترجمه و تلخیص اسماعیل باغستانی (مسئله وثاقت روایات اسلامی: نقدي بر کتاب هربرت بِرگ)، نوشته هارالد موتسکی، ترجمه و تلخیص تقی صادقی (تاریخ گذاري روایات آخرالزمان)، نوشته مایکل کوك، ترجمه مرتضی کریمی نیا (مقتل ابن أبی الحُقیَق بر اساس اصالت و اعتبار برخی گزارش های مغازی)، نوشته هارالد موتسکی، ترجمه و تلخیص فروغ پارسا.از میان ۲۰ عنوان مقاله فوق، ۱۷ عنوان به زبان انگلیسی، دو عنوان به زبان فرانسوي و یکی به زبان عربی تألیف شده اند.
این کتاب در ۹۰۴ صفحه توسط مرتضی کریمی نیا در سال ۱۳۸۷ به نگارش در آمده است.