در جهان بینی اسلامی آفرینندگی خداوند همیشگی و مداوم است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: تفاوت دیگری که میان جهان بینی اسلامی و غربی وجود دارد این است که ما خداوند را نه تنها آفریننده محض می دانیم بلکه علاوه بر آن، نقش مدیریت و فرمانروایی را نیز برای خدای متعال قائل هستیم .

به گزارش خبرنگار تقریب، آیت الله “محسن اراکی” دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز پنج شنبه طی سخنانی در جمع کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان قم با اشاره اینکه خداوند متعال هستی بخش و نظم دهنده جهان هستی است اظهار داشت: نظمی که ما در جهان بشر داریم و مسئول اجرای ان هستیم بخشی از نظمی است که بر سراسر جهان هستی حاکم است.

وی با اشاره به تفاوت های جهان بینی اسلامی و جهان بینی غربی، اظهار داشت: یکی از مهمترین و برجسته ترین تفاوتی که بین جهان بینی اسلامی و جهان بینی غربی وجود دارد این است که در جهان بینی غربی معتقدند که خدا جهان را آفرید و سپس از آن دست کشید لذا خدا در نظر آنها یک آفریننده بازنشسته است که میان او و جهان کنونی دیگر رابطه ای وجود ندارد جز رابطه تاریخی که جهان را در گذشته آفریده است.

آیت الله اراکی افزود: اما در جهان بینی اسلامی و تفکر دینی قرآن کریم خدا مفهوم دیگری است. خداوند در مفهوم دینی ما تنها آفریننده اولیه نیست بلکه آفرینندگی خداوند همیشگی و مداوم است و همچنان ما را مدد و یاری می کند و اگر لحظه ای مدد آفرینش خود را از ما بگیرد ما نابود می شویم بنابراین آفرینندگی خداوند در جهان بینی اسلامی ادامه دار و همیشگی است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: تفاوت دیگری که میان جهان بینی اسلامی و غربی وجود دارد این است که ما خداوند را نه تنها آفریننده محض می دانیم بلکه علاوه بر نقش آفرینندگی، نقش مدیریت و فرمانروایی را برای خدای متعال قائل هستیم.

وی افزود: خداوند هستی بخش مداوم و مستمر است و علاوه بر هستی بخشی، مدیر و فرمانروای جهان آفرینش نیز است.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به اینکه زمین بخشی از قلمرو ملک و فرمانروایی پروردگار است، اظهار داشت: حکومت بر زمین، زیبنده فرمانروایی است که خداوند تعیین می کند و به غیر از آنکه او می گمارد، کسی حق فرمانروایی ندارد که این اصل همان مفهوم مکتب بر حق تشیع است که در زمان غیبت امام عصر (عج)، ولی فقیه عهده دار حکومت و ولایت است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به اینکه خداوند فرمانروا است و مدیریت این جهان دست اوست، اظهار داشت: در قرآن کریم آمده است که این فرمانروا برای فرمانروایی جهان تشکیلات و سازماندهی دارد و این تشکیلات، سازمان فرشتگان الهی است که سلسله مراتب مفصلی دارد.

وی افزود: در روایات آمده است، هر قطره بارانی که می بارد فرشته مأمور خودش را دارد این نشان می دهد که جهان تا چه اندازه از نظم برخوردار است و هر اتفاقی که در جهان هستی رخ می دهد روی نظم است و مدیریتی که در جهان وجود دارد کاملا مدیریت سازمان یافته ای است بنابراین همین دیدگاه درباره جهان بشر نیز وجود دارد اما با این تفاوت که بشر به وسیله خداوند به عنوان موجود دارای اختیار آفریده شده است و خداوند به بشر اختیار داده است که نظم و فرمان الهی را در زمین پیاده کند و از طریق فرشتگان به انبیا الهی دستور داده است تا در جهان بشر نظم و فرمانروایی الهی را ایجاد کند و این نظم با اختیار بر مردم ایجاد شود و مردم نیز مسئولند که فرمان الهی را اجرا کنند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه انبیاء، امامان معصوم و نائبان آن ها تشکیلاتی را برای اجرای این نظم عمومی در جامعه بسیج می کنند، گفت: نیروی انتظامی سازمانی است که مأموریت برقراری نظم الهی در جامعه را دارد که این مسئولیت و مأموریتی بزرگ و مهم است.

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به اینکه باید در جامعه بشر نظم الهی حاکم باشد و این فرمان خدا در زمین توسط قرآن کریم به کتاب تعبیر می شود، افزود: منظور قرآن کریم از کتاب مجموعه جلد و ورق نیست بلکه منظور فرمانی است که بر بشر نوشته شده است و مأمور اجرای آن پیامبران و امامان و سپس فقیهان هستند و ابزار فقیهان برای اجرای این قانون مأموران انتظامی هستند و میزان نیز قوه ععدل الهی است که خدا به پیامبران و امامان اعطا کرده است.