ثقافة التقریب (العدد التجریبی الأول)

موضوععلوم قرآننویسندهمحمدعلی تسخیری
ناشرمجمع تقریبزبانعربی
صفحه۴۲۰سال چاپ۱۳۹۵

نویسنده: محمد مهدي الآصفي

ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۲۵۶ صفحه، سال ۱۳۸۸

_______________________________

حادثۀ یازدهم سپتامبر بهانۀ مناسبی براي سیاستمداران غرب و صهیونیست ها ایجاد کرد تا گفتمان تفوق جویانه، مستکبرانه، تجاوزگرانه و اشغالگرانه اي از طریق حملات نظامی و تحریمهاي اقتصادي یا فشارهاي سیاسی و فرهنگی، بر ضد کشورهاي اسلامی که تسلیم سیاستهاي سیاستمداران کاخ سفید نبودند، اتخاذ کند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسلمانان براي رویارویی با این چالشها باید به اقدامات و سیاستهاي دیگران دل خوش کنند یا زمان آن فرا رسیده که استراتژي و راهبرد اسلامی را بر اساس اندیشۀ گرانقدر قرآنی و نیز میراث ارزشمندي که رسول اعظم(ص)، اهل بیت(ع) و صحابه به یادگار گذاشته اند، پی ریزي و تأسیس کنند؟

این کتاب بر آن است تا این پرسش بنیادي را پاسخ دهد. کتاب از مقدمۀ ناشر، پیشگفتار نویسنده و سه فصل تشکیل شده است. نویسنده در فصل اول، ابتدا دربارء چالشهایی که اسلام از زمان ظهورش با آن مواجه بوده، بحث کرده؛ سپس به سه چالش اصلی اي که اسلام و مسلمانان با آن مواجه اند یعنی اشغال، تروریسم و جهانی سازي اشاره کرده است.

در فصل دوم ، این سه چالش اصلی اسلام بررسی و نمونه هایی از آن در سرزمینهاي اسلامی بیان شده و نویسنده براي نحوة رویارویی با آنها به نکاتی اشاره کرده است.

نویسنده در فصل سوم کتاب مجموعه اي از اصطلاحات تربیتی، فرهنگی، جنبشی، سیاسی، اقتصادي و علمی را براي رویارویی با چالشهاي پیش روي مسلمانان آورده است که از بین آنها می توان به این موارد اشاره کرد: صبر و تقوي، آموزش و تربیت نسل جوان و نوجوان ، ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، مقابلۀ چالش با چالش، حضور آگاهانه در صحنه، بینش سیاسی و احساس مسئولیت، گفتمان سیاسی، گفتمان امت، وحدت کلمه در گفتمان سیاسی، عقلانیت و واقعگرایی.

نویسنده همچنین در مباحث خود از آیات قرآنی بهره گرفته است.