تحلیلی برنشست ها وگردهمایی های برگزار شده در بیروت

 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اتکا به تجربیات گرانبها؛ وارد مرحله جدیدی از فعالیت های خود شده و با تشکیل اتحادیه ها و فعال کردن آن ها ، نور امید را در دل همه علمایی که درگوشه و کنار جهان در صدد همسویی و همکاری برای حل و فصل مشکلات جهان اسلام هستند زنده کرده است.

بیروت پایتخت لبنان، در هفته گذشته شاهد برگزاری گردهمایی ها و نشست های بین المللی مهمی بود که هریک به خودی خود، زمینه ساز اقداماتی اساسی و تاثیرگذار برای حل و فصل اصلی ترین چالش های موجود درجهان اسلام، بشمار می رفت. این گردهمایی ها و نشست ها که ازجانب «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» برگزارشد، عبارت بودند از :

دومین نشست هیئت رئیسه اتحادیه علمای مقاومت

نشست هیئت رئیسه مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب

چهارمین نشست کمیته مساعی حمیده

یازدهمین نشست “هم اندیشی هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان”

هرچند علما وشخصیت های شرکت کننده دراین نشست ها، بنا به تناسب وظایف و مسئولیت هایی که اساسنامه ها مربوطه، برآن تاکید دارد، درخصوص دستورکار هر نشست، به بحث و بررسی پرداخته و مطالب مهمی را مورد تاکید قرار دادند؛ ولیکن درمجموع، روندی که به صورت مشترک در این نشست ها دنبال شد، بیانگر ورود «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» به فاز جدید فعالیت ها و عملیاتی شدن و تحقق عملی طرح هایی مبتنی بر اهداف راهبردی این مجمع بود. چنانکه به طور مثال، در نشست «هیئت رئیسه اتحادیه علمای مقاومت»، باتاکید براینکه : «امت اسلامی امروز به میثاقی مشترک برای مقابله با توطئه بزرگی که هدف آن از هم پاشیدن این امت است، احتیاج دارد»؛ طرح جامعی به منظور مقابله باچالش های جهان اسلام، ارائه شد که مجموعه ای از راهکارهای بنیادی و ساختاری و همچنین راهکارهای عملی و اجرایی متناسب باشرایط کنونی را پیشنهاد می کرد.

در واقع برگزاری این نشست و دیگر نشست های چهارگانه از طرف «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی»، نشان دهنده برداشتن گام هایی بلند و ضروری است که جهان اسلام درحال حاضر به آن نیازی مبرم دارد، چنانکه زمینه ساز شکل گیری بهتر و استحکام بیشتر تشکل هایی همانند: «اتحادیه علمای مقاومت» و «اتحادیه جهانی زنان مسلمان» است که هریک به سهم خود، می توانند تلاش‌های راهبردی بسیار مهمی را سامان‌دهی کرده و در مسیر تحقق خواسته‌ها و اسلامی قرار دهند.

نکات تحلیلی زیر به اهمیت نشست های هفته گذشته بیروت و ابعاد مختلف فعالیت های بین المللی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اشاره دارد:

۱-دنیای اسلام درحال حاضر، از لحاظ رورویایی با چالش های اساسی، در مرحله بسیار دشوار و پیچیده ای به سرمی برد که عبور از آن، منوط به اتخاذ تدابیر و تدوین برنامه های هوشمندانه ای است که علما و نخبگان باید در آن نقشی اساسی ایفا کنند. بنابراین ایجاد تشکلی باعنوان «اتحادیه علمای مقاومت» به معنی پاسخ به نیازها و تقاضاهایی است که در سال های اخیر برآن تاکید شده و اینک به مدد الهی، با برنامه ریزی های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همت علمای برجسته از مذاهب مختلف اسلامی، جنبه عینی و عملی به خود گرفته است.

۲- در اولویت بندی چالش های جهان اسلام، اکثر قریب به اتفاق علما و اندیشمندان جهان اسلام بر این اعتقادند که «ادامه اشغال سرزمین فلسطین و اقدامات و توطئه های گسترده رژیم صهیونیستی»، مهم ترین چالش جهان اسلام است، چنانکه مشکلاتی همانند: مشکلات ناشی از جریان های تکفیری، و حتی بخشی از تفرقه افکنی ها، بین مذاهب اسلامی نیز از توطئه های این رژیم سرچشمه می گیرد بنابر این بستری که باید براساس آن، مبارزه با چالش ها، گسترش یافته و به سرانجام برسد؛ بستر مقاومت است. و لذا این «اتحادیه علمای مقاومت» است که می تواند در این عرصه نقش آفرینی کند و ازآن مهم تر، شیوه ها و راهبرد های بهترین نقش آفرینی های دیگر قشرهای مسلمان را تدوین و ارائه دهد.

۳- تردیدی نیست که اینک برای مقابله با چالش های جهان اسلام نمی توان به برگزاری همایش ها و گردهمایی ها بسنده کرد و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نمی تواند، بدون ورود به عرصه عمل و بدون عملیاتی کردن طرحها، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند. درواقع بنابر این تدبیر اساسی و کلیدی است که، این مجمع با اتکا به تجربیات گرانبهایی که دراین باره دارد؛ وارد مرحله جدیدی از فعالیت های خود شده و با تشکیل اتحادیه های نامبرده و فعال کردن آن ها ، نور امید را در دل همه علمایی که درگوشه و کنار جهان در صدد همسویی و همکاری برای حل و فصل مشکلات جهان اسلام هستند زنده کرده است.