امت اسلامی

 

 

 

 

 

اثر حاضر، دربردارندة مجموعه مقالات پذیرفته شده در بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی است که در سال ۱۳۸۷ در تهران برگزار شده است. مقالات این همایش در دو موضوع کلّی، مهم‌ترین چالش‌های وحدت و برنامه‌های راهبردی مطلوب برای رویارویی با چالش‌های فراروی وحدت اسلامی تدوین شده است. محورهای فرعی مقالات عبارتند از: چالش‌های خارجی از سوی دشمنان، چالش‌های درونی امّت اسلامی، ایجاد برنامه‌های تشویقی برای پیاده کردن شریعت اسلامی در تمام عرصه‌های زندگی، برنامه‌ریزی برای بهبود وضع اقلیت‌های اسلامی در سرتاسر جهان و… .
 تالیف : اندیشمندان جهان اسلام، ویراستار: سیدحسین ترابی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، ۴۸۰ صفحه، چاپ  سال ۱۳۹۲