الحوار مع الذات والآخر

نویسنده: محمد علی تسخیری
چاپ دوم/۱۴۲۶ ق – ۲۰۰۵ م/ ۲۰۰۰ نسخه
وزیری/ ۳۱۲ ص/ شومیز
قیمت: ۱۸۰۰۰ریال

_______________________________

در عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و دهکدۀ جهانی، به طور قطع دو مسئلۀ «تعامل و ارتباط معقول با جهان» و «جلوگیری از فروپاشی اخلاق انسانی امت اسلامی» مهم ترین دغدغه های امت اسلامی است که نیازمند راهبردها و پیشگیری هایی برای تحقق آنهاست.
این کتاب حاوی مجموعۀ مقالات آیت الله محمد علی تسخیری است که در همایش ها و گردهمایی های مختلف علمی دربارۀ تعامل و ارتباط با جهان ارائه کرده اند. کتاب از درآمد، مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است.
فصل اول به مسئلۀ گفتمان اسلامی و ضرورت اجتناب از افراط و تفریط ها و لزوم میانه روی و اعتدال در این گفتمان اختصاص دارد.
فصل دوم «نقش تمدن امت اسلامی» حاوی شش مقاله است: «امت اسلامی و گزینۀ صلح جهانی» «ارزش های گفت و گو و همزیستی از منظر فرهنگ اسلامی»، «نقش تمدن امت اسلامی در آینده و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی»، «نقش سازمان کنفرانس اسلامی در شرایط کنونی»، «ایسیکو و قرن بیست ویکم: چالش ها و مسئولیت ها»، « ارزش های مشترك انسانی و نقش آن در تقویت همبستگی امت ها و ملت ها».
در فصل سوم «تعامل با ادیان» این مقالات درج شده است: ارزش ها و مصالح، پایۀروابط مسلمانان با مسیحیان»، «حضرت ابراهیم(ع) اسوۀ کامل انسان متمدن»، «رابطۀ میان حق، مسئولیت و عدالت»، «فلسفۀ رابطۀ میان صلح و عدالت»، «گفت وگوی میان اسلام و مسیحیت: موانع وراهکارها» «بیروت؛ میعادگاه ادیان، مذاهب و فرهنگ ها».
فصل چهارم «تعامل با غرب» نیز حاوی ده مقاله است که عناوین برخی از آنها از این قرار است: «پژوهش هایی دربارۀ روابط میان جهان اسلام و غرب» «حوادث تروریستی: پیامدها و موضع مطلوب انسانی»، «آیندۀ روابط میان اسلام و غرب»، «جهانی شدن و موضع امت اسلامی»، «آیندۀ روابط میان اسلام و غرب».