الحوار مع الذات والآخر

 

نویسنده: محمد علی التسخیري
چاپ دوم/۱۴۲۶ ق – ۲۰۰۵ م/ ۲۰۰۰ نسخه
وزیري/ ۳۱۲ ص/ شومیز
قیمت: ۱۸۰۰۰ریال
_______________________________
در عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و دهکدة جهانی، به طور قطع دو مسئلۀ «تعامل و ارتباط معقول با جهان» و «جلوگیري از فروپاشی اخلاق انسانی امت اسلامی»
مهم ترین دغدغه هاي امت اسلامی است که نیازمندراهبردها و پیشگیري هایی براي تحقق آنهاست.
این کتاب حاوي مجموعه مقالات آیت الله محمد علی تسخیري است که در همایش ها و گردهمایی¬هاي مختلف علمی دربارة تعامل و ارتباط با جهان ارائه کرده¬اند. کتاب از درآمد، مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است.
فصل اول به مسئلۀ گفتمان اسلامی و ضرورت اجتناب از افراط و تفریط¬ها و لزوم میانه روي و اعتدال در این گفتمان اختصاص دارد.
فصل دوم «نقش تمدن امت اسلامی» حاوي شش مقاله است: «امت اسلامی و گزینۀ صلح جهانی»
«ارزش هاي گفت و گو و همزیستی از منظر فرهنگ اسلامی»، «نقش تمدن امت اسلامی در آینده و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی»، «نقش سازمان کنفرانس اسلامی در شرایط کنونی»، «ایسیکو و قرن بیست ویکم: چالش¬ها و مسئولیت ها»، « ارزش هاي مشترك انسانی و نقش آن در تقویت همبستگی امت ها و ملت ها».
در فصل سوم «تعامل با ادیان» این مقالات درج شده است: ارزشها و مصالح، پایۀروابط مسلمانان با مسیحیان»، «حضرت ابراهیم(ع) اسوة کامل انسان متمدن»، «رابطۀ میان حق، مسئولیت و عدالت»، «فلسفۀ رابطۀ میان صلح و عدالت»، «گفت وگوي میان اسلام و مسیحیت: موانع وراهکارها» «بیروت؛ میعادگاه ادیان، مذاهب و فرهنگ ها».
فصل چهارم «تعامل با غرب» نیز حاوي ده مقاله است که عناوین برخی از آنها از این قرار است: «پژوهش هایی دربارة روابط میان جهان اسلام و غرب» «حوادث تروریستی: پیامدها و موضع مطلوب انسانی»، «آیندة روابط میان اسلام و غرب»، «جهانی شدن و موضع امت اسلامی»، «آیندةروابط میان اسلام و غرب».

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 83 = 86