التعددیه المذهبیه

جمع آوری: سید جلال الدین میرآقایی
چاپ اول / ۱۴۲۸ ق – ۲۰۰۷ م / ۲۰۰۰ نسخه

_______________________________

دولت اردن در سال ۱۴۲۶ ق / ۲۰۰۵ م سمیناری برای بررسی مسئلۀ تعدد مذاهب اسلامی و تقریب میان آنها با حضور بسیاری از علمای اسلامی از مذاهب مختلف برگزار کرد که یکی از کنفرانس های منحصر به فرد در گردآوری آرای علمای اسلام دربارۀ وحدت و اتحاد مسلمانان به شمار می آید.
در پایان این کنفرانس، حاضران فتوایی تاریخی امضا کردند که بی تردید بیشترین تأثیرات را در فرآیند تقریب مذاهب اسلامی خواهد داشت. از سوی دیگر، سران کشورهای اسلامی در سومین کنفرانس فوق العادۀ خود در مکۀ مکرمه با درج این فتوا در برنامۀ ده سالۀ سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کردند.
کتاب حاضر شامل بخش های زیر است:
متن سخنرانی آیت الله تسخیری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در این کنفرانس؛ متن فتوای گروهی از حاضرین در کنفرانس؛ فهرست کنفرانس ها و شخصیتی هایی که فتوا را امضا کرده اند؛ برخی فتاوی که پیش از برگزاری کنفرانس اردن از سوی علمای مذاهب اسلامی منتشر شده بود؛ متن بیانیۀ کنفرانس مکۀ مکرمه دربارۀ عراق و پاسخ علمای مذاهب اسلامی به پرسش آیت الله تسخیری دربارۀ فتنۀ تکفیر مسلمانان، فتاوی علمای اهل سنت، از جمله شیخ محمود شلتوت، شیخ جاد الحق علی جاد الحق، شیخ محمد طنطاوی و دیگران دربارۀ وحدت مسلمانان و فتنۀ تکفیر؛ فتاوی علمای زیدی، شیخ ابراهیم الوزیر و شیخ محمد بن اسماعیل المنصور و شیخ حمود بن عباس؛ فتوای عالم اباضیه، شیخ احمد بن حمد خلیلی. پایان بخش کتاب نیز سه پیوست است.