اسامی برگزیدگان دومین همایش بین المللی تقدیر ازآثار و پایان نامه های تقریبی

اسامی برگزیدگان دومین همایش بین المللی تقدیر ازآثار و پایان نامه های تقریبی اعلام شد .

خاطرنشان می شود آثار دریافت شده از مراکز علمی و پِژوهشی ۹۰۰ اثر بوده است .که از بین آنها ۱۷۰ اثر( پایان نامه و کتاب ) تقریبی شناخته شد و بعد از ۲ مرحله ارزیابی ۱۱ اثر برگزیده شده اند .