ارتباط با ما

آدرس:

قم، بلوار ۱۵ خرداد، جنب سازمان حج، نبش کوچه ۴ ، پژوهشگاه مطالعات تقریبی
۱۴۶ -۰۲۵۳۷۷۵۵۴۴۶
info@taghribstudies.ir