آیت الله تسخیری زبان گویای اسلام و تشیع

موضوعوحدت اسلامینویسندهآیت الله تسخیری
ناشرپژوهشگاه مطالعات تقریبیسال چاپشهریور ۱۴۰۰

معرفی:

با توجه به جامعیت علمی آیت الله تسخیری و نوآوری‌ها و برجستگی که ایشان  در علوم مختلف همچون اقتصاد اسلامی، علوم قرآن، تفسیر، فقه، اصول فقه و مباحث مربوط به تمدن اسلامی داشتند و عدم تبیین جایگاه علمی ایشان نزد جامعۀ حوزوی و دانشگاهی کشور طرح کتاب زبان گویای اسلام و تشیع با تاکید بر معرفی تحلیلی آثار و تبیین نوآوری‌های در علوم مختلف ایشان در دستور کار قرار گرفت. این کتاب در ۹ فصل ذیل (۳۳۰صفحۀ ۳۰۰ کلمه‌ای) به زبان فارسی تألیف و منتشر شد:

o       نگاهی گذرا به زندگی آیت‌الله تسخیری؛
o       بررسی آثار قرآنی آیت‌الله تسخیری؛
o        بررسی آثار حدیثی آیت‌الله تسخیری؛
o        روش‌شناسی آیت‌الله تسخیری در فقه مقارن؛
o       تقریب و وحدت در اندیشۀ آيت‌الله تسخیری؛
o       رویکرد تمدنی در عقلانیت آيت الله  تسخیری؛
o       نوسازی اندیشۀ اسلامی از نگاه آیت الله تسخیری؛
o       مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه آیت‌الله تسخیری؛
o       جهانی‌سازی از دیدگاه‌آیت‌الله تسخیری.