هجدهمین کرسی  از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود
کرسی هفدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
شانزدهمین کرسی از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی برگزار شد
کرسی شانزدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر گزار می‌شود
تقدیر از فعالیت های جناب آقای احمد ابوالحسینی در ثبت پیرنگ
برگزاری پانزدهمین کرسی نظریه‌پردازی مجمع تقریب
کرسی پانزدهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

سایت های مرتبط

طلایه داران تقریبی